24
ژوئن

تعبیر خواب کسوف

خورشید گرفتگی

کسوف ماه

کسوف
لوک اویتنهاو میگوید :
کسوف : سستیزود گذر
دیدن کسوف در خواب ، علامت نگرانیهایخانوادگیو شکست موقت در حرفه و امور مادیاست .ادامه بروید
اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنیاو را سخنیسخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمیرا بکشت، دلیل که بر دشمنیظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید کژدمیداشت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید. اگر دید کژدمیبه خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.
یوسف نبیعلیه السلام گوید:
دیدن کژدم دشمن مکاره بود

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

Accessibility