30
ژوئن
[caption id="attachment_103" align="alignnone" width="368"] تعبیر خواب عطر[/caption]   عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خواب تان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید...
30
ژوئن
[caption id="attachment_100" align="alignnone" width="452"] عقل و هوش[/caption] اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود، چنان که گوید: من عقلِ توأم، و بیننده داند که عقل اوست، دلیل است که او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد.ادامه مطلب بروید ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب عقل خود را چنین بیند که گفته شد، دلیل که توانگر گردد و عز...
29
ژوئن
[caption id="attachment_97" align="alignnone" width="425"] تعبیر خواب انگشتر[/caption]   عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته اند. به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ در خواب بد نیست. چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از...
29
ژوئن
[caption id="attachment_94" align="alignnone" width="475"] نوروز[/caption] دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید. اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده اید حکم همان است که گفته شد....
28
ژوئن
[caption id="attachment_91" align="alignnone" width="446"] تعبیر خواب غار[/caption]   دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید...
28
ژوئن
[caption id="attachment_88" align="alignnone" width="419"] تعبیر خواب غرق شدن[/caption] 1ـ اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالیخواهید دید . ادامه مطلب بروید اما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونیخود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات...
27
ژوئن
[caption id="attachment_85" align="alignnone" width="432"] استحمام[/caption] محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر درستكاري و ديانت او باشد و غمش زايل شود. اگر اين خواب را بيمار بيند، دليل است شفا يابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده اي بيند خلاصي يابد. اگر بيند كه به اب گرم غسل كرد و بعد از آن دست...
27
ژوئن
  [caption id="attachment_81" align="alignnone" width="401"] تعبیر خواب زنجیر[/caption]   زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می شود وقتی که سر زنجیر به جاهای دیگری متصل باشد. اگر در خواب ببینیم که زنجیر به دور دست هایمان بسته است اگر چه کسی آن را نبسته باشد نشان گرفتاری است. اگر ببینیم که یک سر زنجیر در دست، و...
26
ژوئن
[caption id="attachment_78" align="alignnone" width="413"] تعبیر خواب غوره[/caption]   اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید. اگر در خواب ببینید...
26
ژوئن
[caption id="attachment_75" align="alignnone" width="431"] تعبیر خواب انگور[/caption] انگور از میوه های بهشتی است و خواب انگور هم از خوابهای متداول می باشد.اگر شما انگور در خوابدیده اید و کنجکاو هستید که تعبیر خواب انگور را بدانید میتوانید در اینجا کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب انگور را ببینید ادامه مطلب بروید تعبیر خواب انگور از دید حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب انگور سیاه و...