2
ژوئن

تعبیر خواب کلاه تعابیر مختلف راجع دیدن کلاه در خواب

تعبیر خواب کلاه می تواند نشان حرمت و جایگاه شما بین مردم باشد. و نشان از جایگاه و بهای ما در جامعه است. کلاه معرف پول نیست . در خواب اگر دیدید که کلاه خوبی بر سرتان است نشان از جایگاه خوب اجتتماعی است. برای مثال نوشته اند کسانی که لباس کهنه به سردارد ولی کلاه گران بهایی در سر دارد نشان از این است که بدون داشتن لیاقت به شغلی دست پیدا کرده است. و برعکس این که لباس خوبی در تن داشته باشید ولی کلاه خوبی بر سر ندارید به معنی است که شما فرد شایسته ای هستید ولی در جایگاه کاری خوبی قرار ندارید.

تعبیر خواب کلاه

محمدبن سیرین گفته است: دیدن کلاه به خواب عز و جاه تعبیر شده است و  به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر دارد، دلیل عمل بود از قبل پادشاهی. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که کلاه در سر داشتید، دلیل بر خیر دین شما بود. اگر بیند که دستار بر سر کلاه نهاده بود، دلیل که راز خود را از مردم پنهان دارد. اگر بیند که کلاه ابریشمین در سر دارید، دلیل خیر بسیار بود. اگر بیند کلاه زرین در بر سر داشتید، دلیل بر مال بود. اگر کلاه را از مروارید داشتید، دلیل که عزیزی شما دارد. اگر کلاه را آهنین بیند، دلیل که از پادشاهی قوت پیدا کنید. ابراهیم کرمانی گفته است: اگر بیند که کلاه خونین بر سر دارید، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز می پندارید و سخنهای محالی  می گویید. جابرمغربی گفته است: اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد دلیل منفعت خواهد بود. اگر بیند که کلاه از سر او افتاده ، دلیل است در غمگین شدن. اگر بیند که کلاه از سر او دزیدن، دلیل که از جایگاهش بیفتد. اگر کلاه نو بر سر داشتید، دلیل است که مرتبه او زیاد گردد. اگر کلاه کهنه بیند به خلاف این باشد. اگر بیند که کلاه سفیدبر سر داشتید، دلیل دین پاک شما بود. اگر سبز بود اطاعت گذار باشید. اگر سرخ بود نقصان دینتان خواهد بود. اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه بینید، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد. اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد. اگر کلاهش افتاد، دلیل که پادشاه مال او به زور بگیرد.

تعبیر خواب کلاه

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کلاه در خواب بر 6 وجه است: اول: ولایت. دوم: ریاست. سوم: بزرگی. چهارم: عزیزی. پنجم: مقدار. ششم: منزلت. و دیدن کلاه دوز در خواب ، دلیل بر مردی کاربلد که خدمت بزرگان کند.

تعبیر خواب کلاه

کلاه نشان دهنده عزت و افتخار است که ما با مردم داریم. نماینده این ادراک است که دیگران نسبت به ما دارند و جامعه بهائی به ما می دهد. کلاه خواب کل پول و اموال را نمایندگی نمی کند. اگر از یک کلاه خوب و جدید رؤیایید، متوجه خواهید شد که وضعیت اجتماعی بالا دارید. اگر کسی می بیند کسی به شما کلاه داده و آن را قرار داده است، شما با کمک دیگران موقعیت خوبی خواهید داشت. اگر کسی رویایی را ببیند، لباس های خوب را نمی پوشاند، اما کلاه باهوا جدید و گرانبها نشان می دهد که بدون نیاز به شغل به دست آورده است. اگر او به خوبی لباس پوشید و کلاه نابجا دارد، مخالف آن مخالف است و خواب او می گوید که بیننده به خواب زیادی دارد، اما او به او چیزی داده است که در قدرت و موقعیت خود نیست.

تعبیر خواب کلاه

محمد بن سیرین می گوید: “دیدن کلاه خواب بود و تا آنجا که قیمت کلاه بود.اگر او متوجه شد که کلاه خود را به حال گوشه ای، دلیل برای اقدام قبلا یک پادشاه بود. پیامبر دانیل می گوید: اگر او آن را دیدم کلاه سرش بود، دلیل خوبی برای دین بود؛ اگر ببیند که او کلاه خود را بریده است، به همین دلیل او راز خود را از مردم پنهان میکند. اگر کلاه ابریشمی را روی سرش ببیند دلیل خوبی بود.اگر کلاه طلایی را در سرش دید دید، دلیل آن بود.اگر کلاه را از مروارید ببینید، چرا عزیزم؟ اگر کلاه را به عنوان آهن ببیند، دلیل قدرت شاه است. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر او می بیند که کلاه خونین دارد، دلیلش این است که او در مقابل مردم معشوق خود فکر می کند که او نمیتواند حرف بزند. به طرز وحشیانه می گوید: اگر می بیند که کلاه تابستان در زمستان غرق می شود ابراهیم کرمانی می گوید: “اگر شما خود را در پوشیدن کلاه سیاه، اگر شما بیدار شد، دلیل خوبی بود. “اگر او متوجه شود که کلاه از سرش افتاده است، دلیل غم انگیز است. اگر او می بیند که کلاه از او گرفته شده است، دلیل این است که او می افتد. اگر کلاه جدید تمام شود، دلیل این است که رتبه او بالا است. اگر آن قدیمی است، آن را مخالف خواهد بود. اگر او متوجه شد که کلاه سفید به سر می برد، دلیل دین خالص بود. اگر سبز باشد، اطاعت می شود. اگر او قرمز بود، در دین خود دچار کمبود بود. اگر زرد بود بیمار خواهد بود. اگر سیاه را دیدی، برای کسی آن را بیدار کرد. اگر او می بیند که کلاه در دست یا در سر است، به همین دلیل قیمت و قیمت کلاه بزرگ است. اگر کلاه می افتد، پس دلیل آن که پادشاه آن را بیرون می اندازد. امام جعفر صادق می گوید: «دیدن کلاه در خواب روی شش چهره بود: اول: استان، دوم: ریاست جمهوری، سوم: عالی، چهارم: عزیزی، پنجم: ارزش، ششم: شأن و منزلت، و دیدن یک کلاه دوز در یک رویای علت یک مرد متخصص برای خدمت به بزرگان بود.

 

تعبیر خواب کلاه در این قسمت بیشتر پیگیری کنید

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *