2
ژوئن

تعبیر خواب جوجه رنگی تعبیر کامل و جدید و امروزی

تعبیر خواب جوجه رنگی

تعبیر خواب جوجه رنگی

تعبیر خواب جوجه رنگی  در خواب های ما نشان از سود و منفعت می باشد و درکل ان را بازدهی کارمان تعبیر کرده اند.  دیدن مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن تعبیر شده است .پس قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسرتان یا کنیزک به وجود بیایند. اگر در خوابتان جوجه های ماکیان دیدید که هنوز خیلی کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود در حال دویدن و بازی و جیک جیک هستند.

تعبیر خواب جوجه رنگی بسیار خوب وعالی است و خواب شما از نعمت و خیر و برکت و خوشی نوید می دهد. به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت وخوشی است. دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته تعبیر ماکیان( مرغ بزرگ ) را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بخوانید. هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد خیلی بهتر است. اگر دیدید کسی به شما جوجه داد ان شخص به شما خوبی و محبت می کند. دیدن جوجه در کل خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار مریضی و آفت شده باشد به این معنی که حیوانات وحشی یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان را به شما می دهد.  جوجه ای که به خانه همسایه برود این طور نوشته اند که فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب جوجه رنگی

جوجه در رویاهای ما سود و نتیجه خدمات و محصول کار است و خلاصه ای از بازده چیزهایی است که قابل توجیه و خوب هستند. نوشته شده است که زمانی که جوجه های مرغ و مرغ در gizzitsy و چاله های زن دیده می شود، جوجه ها باید کودکان یا فرزندان متولد شده در یک همسر یا لانه باشند. اگر مرغان را در رویاهایتان مشاهده کنید که هنوز کوچک هستند و با زردی زرد، و بازی می کنند و جیک جیک، بسیار خوب است و رویاهای شما خوشبخت و شناخته شده است. به طور کلی، دیدن جوجه شادی، برکت و برکت است. بزرگترین جوجه هایی که آنها را زرد کرده اند، سفارش مرغ را که می توانید در مرغ و مرغ تفسیر کنید ببینید. بیشتر خواب شما بهتر است. اگر کسی به شما یک جوجه بدهد، تو را خدمت خواهم کرد و دوست خواهی داشت. اگر شما جوجه را به کسی بدهید، برای شما خوب است. دیدن جوجه خوب است به هر حال. چیز بدی است که شما در رویاهای خود جوجه دارید و این جوجه ها آلوده شده اند که به این معنی است که گربه ها آنها را می گیرند یا ربوده می شوند. این خبر از زیان است جوجه بیمار مریض است. جوجه که به خانه همسایه می رود، یک کودک متخلف را نوشت.

تعبیر خواب جوجه رنگی

محمد بن سیرین می گوید: «جوجه های شب بنده زنان هستند.» اگر او جوراب های جدید را با ابریشم یا رشته پوشیده می بیند، به همین دلیل او بنده اصلی است و او از او خرید می کند یا از یک زن برای لذت بردن از او بخواهد. اگر او جوجه های زرد را می بیند، متوجه خواهد شد که او بانی مریض است. اگر او جوجه قرمز خود را می بیند، این دلیل است که او بانی بد است. اگر او می بیند که جوجه هایش سیاه است، اگر تماشاگر اصلاح طلبان باشد، خوب است، اگر یک رشوه نباشد، بد نیست، اگر او دزدی و پیری خود را می بیند، دلیل متهم کردن بنده او از فساد اگر جوراب او را می بیند خراشیده یا سوخته، او دلیل مرگ بنده من است …

تعبیر خواب جوجه رنگی

و برخی از ضرب المثل ها می گویند: جوراب، اموال و خواسته ها. اگر جوراب بوی آن را بپردازد، چرا بعضی از آنها را ندهید. اگر جوش جوراب ناخوشایند بود، دلیل نبود زکوه و زبان مردم به او گسترش یافت. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر او می بیند که جوراب او پوست است و پوست او را ببیند، اگر پوست پوست شتر بود، چون بنده من قد بلند و اصلی بود. اگر پوست گوسفند یک پوست گوسفند است، این به این دلیل است که او یک خدمتکار عمومی است. اگر پوست اسب بود، این به این دلیل است که بنده او اصل اصلی و سربازان است. اگر او پوست ناخیر را ببیند، بنده او یک مرد بیابان است. جبیر مغربی می گوید که جوراب را بر روی شانه هایش می بیند؛ زیرا پولش را نگه می دارد. اگر او جوراب سفید و پاک را در پای خود دید، درست بود. امام جعفر صادق می گوید: “جوراب پای زن است.” اگر او بوی جوراب خود را دید، خوب بود، دلیل مرگ و زندگی او. اگر بوی بدی داشته باشد، آن را پاک می کند و آن را لعنت می کند. اگر او جوراب خود را ناامید می بیند، به این دلیل است که او سیگار نمی کشد و اموالش گم می شود.

 

تعبیر خواب جوجه رنگی را می توانید در این پیوست دنبال کنید.

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Accessibility