2
ژوئن

تعبیر خواب ترشی تعبیری کامل و جامع و جدید در مورد ترشی

تعبیر خواب ترشی

تعبیر خواب ترشی

تعبیر خواب ترشی با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید دیدن خواب ترشی می تواند معنا و مفهوم خوبی برای بیننده خواب نداشته باشد . جمله تمام معبرین راجب ترشی غم و اندوه است . برای یافتن اطلاعات بیشتر راجب تعبیر خوابتان ادامه این نوشته را پیبگیرید.

تعبیر خواب ترشی

تعبیر خواب مزه ترش و ترشی خوردن
محمدبن سیرین گفته است: ترشی‌ خوردن در خواب، اندیشه و غم تعبیر دارد.  میوه‌های ترش. اگر ببینید کسی چیزی ترش به شما داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه به شما رسد، اگر بیند خودتان چیزی ترش به کسی دادید، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، درکل ترشی در خواب های ما خیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گفته است: دیدن ترشی‌ها در خواب خوب درکل خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که ان را داشته باشیم. ترشی در خواب غم و رنج و تلخ کامی است و این غم و رنج خانه است. ترشی در خواب غمی است که کهنه و ریشه دار تعبیر شده است.  و مانند ترشی که کهنه می‌شود و باقی می‌ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم.

تعبیر خواب ترشی

خوردن یک خواب با ترشی
ارسال تهرانی: خوردن پولی با ترشی بسیار ناراحت کننده است

تعبیر خواب ترشی

تفسیر خواب ماندگار بر اساس داستان آن بایتون است
آنلی Beton می گوید:

برای دیدن یک خرچنگ در یک رویا بدان معنی است که اگر شما یک اعتقاد پایدار به زندگی پیدا نکنید، چیزی بیهوده انجام دهید.
اگر یک دختر خوابیده باشد، او گرفته خواهد شد، نشان می دهد که او مشغول کار سخت است.
دیدن ترشی های مختلف در خواب شما بدان معنی است که شما در امور عاطفی مشکلی دارید، اما در نهایت مشکل شما حل خواهد شد.
دیدن ترشی در رختخواب نشان می دهد که شما در نهایت آسیب خواهید دید. خوردن ترشی در یک رویا کارهای دشواری را نشان می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترشی به این لینک مراجعه کنید.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility