29
مه

تعبیر خواب نماز خواندن – تعبیر خواب جدید و نوین در مورد

تعبیر خواب نماز خواندن که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وینپذیرد. اگر بیند که درتاریکینماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزیبر ویفراخ گردد.

تعبیر خواب نماز خواندن

حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالیبه جایآوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعایاو مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

تعبیر خواب نماز خواندن

لوک اویتنهاو میگوید :

نماز گزاردن : زندگیشیرین

پیش نماز شدن : خوشبختی

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

دیدن نماز خواندن نزدیکیبه خدا

تعبیر خواب نماز خواندن

یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.
● قنوت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.
تعبیر مرتبط : سجده
مکان‌های نماز
● سر کوه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.
● باغ: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در باغ نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی.
● محراب و مسجد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در محراب نماز می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.
● کلیسا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).
● کعبه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از «خلیفه» به خواسته‌ات می‌رسی.
● بیت‌المقدس: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانی، یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

تعبیر خواب نماز خواندن

 

اگر بيند كه درتاريكي نماز كرد، دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر بيند كه به پهلو خفته نماز مي كرد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند كه نماز جمعه كرد، دليل كه به سفر رود و مال حاصل كند. اگر بيند كه در بيت المقدس نماز كرد. دليل كه ميراث يابد و روزي بر وي فراخ گردد.

حضرت دانيال گويد:
ديدن نماز كردن سه نوع است.
اول: فريضه.
دوم: سنت.
سوم: تطوع.
اگر بيند كه نماز فريضه مى‏گزارد، دليل كه حق تعالى وى را حج روزى‏ كند. قوله تعالى: »ان الصلاة تنهى عن الفحشآء و المنكر« (عنكبوت، ۴۵).
اگر بنيد نماز سنت مى‏كند، دليل كه بر مردم شفقت كند.
اگر بيند نماز تطوع بگذاشت، دليل كه راستگو بود.
اگر به خواب ديد در ستور نماز كرد، دليل كه حق تعالى در كسب او بركت كند.

تعبیر خواب نماز خواندن

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.
اول: ايمني.
دوم: شادي.
سوم: عز وجاه.
چهارم: مرتبت.
پنجم: رستگاري.
ششم: يافتن مراد.
هفتم: نقصان.
و ديدن ركوع و سجود درخواب بر پنج وجه است.
اول: مراد يافتن.
دوم: جمعيت.
سوم: نصرت.
چهارم: ظفر.
پنجم: امر حق تعالي به جاي آوردن است.
اگر نمازگزار بيند كه نماز را تمام كرد، دليل كه دعاي او مقبول بود. اگر بيند تمام نكرد به خلاف اين است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
نماز گزاردن : زندگي شيرين
پيش نماز شدن : خوشبختي

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن نماز کردن کار بالا گيرد
ديدن نماز خواندن نزديکي به خدا

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد نماز مي خوانيد ، يا ديگران را در حال نماز گذاردن ببينيد ، علامت آن است كه زندگي شما به نابودي كشيده خواهد شد ، براي نجات زندگي خود به تلاش و نيروي بسيار نياز داريد

جستار وابسته برای یافتن نماز خواندن اینجا کلیک کنید.

منابع

akairan.com

taveel.org

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *