29
مه

تعبیر خواب النگو طلا – تعبیر جدید و امروزی طلا در خواب

تعبیر خواب النگو طلا امام صادق علیه
السلام می فرمایند: دیدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است. اول :برادر.دوم :خواهر.سوم :شریک.چهارم: دوست.پنجم :رفیق وهمراه.

ششم :
فرزند.

هفتم :
قوت و نیرومندی.

هشتم :
توانائی.

نهم :
ولایت وحکومت.

دهم :
مال.

یازدهم
: محبت.

دوازدهم : پیشه و زراعت.

تعبیر خواب النگو
منوچهر مطیعی: چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است.

تعبیر خواب النگو در دست
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب النگو طلا

مطالب مرتبط:
تعبیر خواب گوشواره – دیدن گوشواره طلا در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گم کردن النگو
بیتون می‌گوید:

اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند، در آینده با زیان‌ها و مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.
اگر خواب ببینید النگویی پیدا می‌کنید، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

تعبیر خواب النگو طلا

دیدن
اورنجن(میله ای از طلا یا نقره که زنها در دست یا پا کنند) در خواب بر
پنج وجه است.

اول :
ریاست.

دوم :
حکومت.

سوم :
مکروحیله.

چهارم
: غم و اندوه.

پنجم :
فرزند یا برادر.

محمد ابن سیرین
بصری گوید:

تعبیر خواب النگو طلا

دست
اورنجن که دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و
اندوه و تنگدستی. اگر بیند دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که غم و
اندوهش کمتر باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر
بیند پادشاهی دست اورنجن به وی داد، دلیل است که او را فرزندی آید یا
برادری. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهر کند.

جابر مغربی می
گوید:

اگر
بیند در هر دو دست، دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که او رامال و نعمت
به رنج حاصل شود اگر بیند که در دست مشرکی دست اورنجن سیمین کرد، دلیل
است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

خالد بن علی بن
محد العنبری گوید:

تعبیر خواب النگو طلا

در دست
کردن دستبند در خواب، برای مرد، نشانه غم و غصه و برای زن نشانه نعمت
و خوشی و زینت است. گفته شده است که دستبند نقره بر دین و تقوای کسی
دلالت دارد که آن را در دست دارد، زیرا از زینتها و پوششهای اهل بهشت
است.

منوچهر مطیعی
تهرانی گوید:

تعبیر خواب النگو طلا دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب
برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند
برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و
اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد. اگر در خواب
ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار
می آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی
آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند. نوشته اند که اگر زنی در خواب
ببیند دستبند گران بهایی بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و
شخصیت می یابد و سود عایدش می شود.

در سر زمین
رویاها آمده:

خواب

تعبیر خواب النگو طلا یک دستبند طلا : یک شادی بزرگ

یک
دوست به شما یک دستبند اهدا می کند : یک ازدواج خوشبخت بزودی در پیش
است .

یک زن
جوان خواب ببیند که دستبندی را گم میکند: نگرانی و شرمساری

یک
دستبند پیدا می کنید : مالک می شوید .

یک
دستبند طلا به دست دارید : در امور مالی حتی غیره منتظره شانس بسیار
دارید .

یک
دستبند می بخشید یا به دور می اندازید : رابطه عشقی شما بهم خواهد

برای تماسایی ویدیو در رابطه با همین موضوع می توانید روی این لینک کلیک نمایید

setare.com

khab.xxs.ir

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility