تعبیر خواب پسر دار شدن

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دیدن خواب بچه پسر داشتن به این معنی می تواند با شد که شما صاحب دختری خواهید شد و این تعبیر را محمد ابن سیرین گفته است. برای اطلاع بیشتر از چند و چون تعبیر خوابتان ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

محمدبن سیرین:

اگر بیندتعبیر خواب بچه او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد

اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید

اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد

ابراهیم کرمانی

اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت،تعبیر خواب بچه دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانه آن است که موفق می شوید از گرفتاریتعبیر خواب بچه و سختی جان سالم به در ببرید .

اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را خواهید گذراند.
تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

اگر تعبیر خواب بچهدخترى در خواب مشاهده کنید که صاحب نوزادى است، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک نوزاد قشنگ : شادی و آرامش

یک زن خواب نوزاد ببیندتعبیر خواب بچه : علامت حاملگی
تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یک زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یک عشق پرسعادت

یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود .

یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده : عشقش او را ترک می کند .

تعبیر خواب بچهیک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده : مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .
تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده : موفقیت در همه امور

یک نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش : خوشی و لذت در زندگی

یک نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار : ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شماتعبیر خواب بچه را تهدید می کند مراقب باشید

یک نوزاد خنده رو : دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .
تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یک نوزاد زشت : بدشانسی در آینده

یک نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .

یک نوزاد در قنداق : ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

یک نوزاد که اولین قدمها را برمی داردتعبیر خواب بچه : مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

یک زن از یک بچه پرستاری می کند : شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

یک نوزاد بیمار : یک بیماری سخت در فامیل
تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یک نوزاد می گیرید : مشاجره در خانواده

یک نوزاد سرراهی : ناکامی در عشق

 

این را به اشتراک بگذارید!

به خواندن ادامه دهید

قبلیبعدی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *