22
مه

تعبیر خواب الاغ

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. تعبیر خواب الاغ می تواند بسیار مثبت ارزیابی کرد و اکثر معبرین الاغ را نشان خیرات و برکت می دانند. برای اطلاع بیشتر ادامه این نوشته را بخوانید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، یـعـنـی درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو مرد، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی، یـعـنـی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو دزد شده است، یـعـنـی زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است، تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گله‌بانی و چوپانی و چراندن خر، بخت و اقبال می‌باشد.
اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر خرهای بسیاری را ببینی، یـعـنـی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خر عبارتند از: 1- بخت 2- کامیابی و بهره‌مندی 3- فرمانروائی 4- مال 5- زن 6- شادی 7- عزت 8- اقبال 9- بزرگی 10- درجه و رتبه و مرتبه (تعبیرهای مختلف).

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد: خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری. خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی. خر سرخ: یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی. خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، یـعـنـی حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، یـعـنـی از دنیا می‌روی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی. اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارتند از: 1- بخت و اقبال 2- کامیابی و بهره‌مندی 3- مرتبه 4- فرمانروائی.

بدست آوردن خر
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، یـعـنـی درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Accessibility