22
مه

تعبیر خواب ادرار کردن

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. ادرار کردن در خواب های ما معنی و مفهومی متفاوتی از جانب معبرین تعبیر شده است . برای مثال ابن سیرین بول کردن در جایی که نباید در انجا بول کرد را رهایی از قصه می داند. برای اطلاع بیشتر راجب تعبیر خوابتان ادامه این مطلب  را پی بگیرید.

امام جعفر صادق می فرماید:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و بنده راه آزادی باشد و بیمار را شفا بود و حبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولی بود و خلیفه را مرگ بود و قاضی را عزل و بازرگان را زیان بود، در تجارت .

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب ادرار می گوید:
اگر ببیند در جایی که نباید، بول می کند اگر غمگین و قرض دار باشد از غم و قرض رها می شود، اگر ثروتمند است به اندازه ادراری که کرده است از ثروتش کم کی شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا می بیند که دیگری ادرار می کند.
به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود.
این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است.
اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند.
اگر دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود.
چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می رسید و بسیار نیکو است.

تعبیر خواب ادار به گفته ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند در چاهی ادرار می کند مال حلالی نصیبش خواهد شد.
اگر ببیند در آب ادرار می کند فرزندی پیدا می کند عالم و دانا که به فرزانگی می رسد.
اگر ببیند مقداری از ادرارش را دفع کرد و مقداری را نگهداشت مقداری از غم و اندوه و ناراحتیش کاسته می شود.
اگر ببیند ادرارش را کس یا کسانی به خود می مالند دلیلش فرزندی عالم و داناست که مردمان از او تبعیت کنند و پیروش شوند.

حضرت دانیال در مورد تعبیر خواب ادرار می گوید:
اگر ببیند در جایی که نمی داند کجاست ادرار می کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند.
اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا می کند.
اگر به جای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده به او وارد شود.

آنلی بیتون می گوید :
اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى هایى خواهید داشت.
دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور می شوند.

لیلا برایت می گوید:
اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه آن است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ادرار : مورد تحقییر قرار می گیرید.
در تخت خود ادرار می کنید : منفعت های عالی در کار
به دیوار ادرار می کنید : یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می گیرد.
دیگران به دیوار ادرار می کنند :رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
بچه ها ادرار می کنند : علامت سلامتی
یک ظرف مخصوص ادرار : آینده شما روشن و خوش خواهد بود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility