18
مه

تعبیر خواب دست دادن

سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دست دادن در خواب های ما چه معنی و مفهومی را در پشت خود دارد معبران در کل مثبت می داننده و چیزی منفی در ان نیست خیر است . می توانید معنای خواب خود در مطلب زیر پیدا کنید.

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید . تعبیر دیدن اعداد در خواب از انچه که معبرین گفته اند می تواند فوق العاده شانس و اقبال باشد و هم ناراحتی و زیان برای بیننده خواب,خط مشی را معبرین به تعداد اعداد و چگونه گی نمایش اعداد گفته اند.

آنلی بیتون مى‏ گوید :
۱ـ اگر دختری در خواب ببیند با فرماندهی برجسته دست می دهد ، علامت آن است که در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضایی می کند ، علامت آن است که از جانب دوستان لطف زیادی به او می شود . اما اگر احساس کند به هنگام دست دادن به فرمانده باید دست خود را دراز کند ، علامت آن است که رقیبان و مخالفینی خواهد داشت . و اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده دستکش به دست دارد ، نشانه آن است که از موانعی که جلوی راهش قرار خواهد گرفت عبور خواهد کرد .

۲ـ دست دادن با زیردستان در خواب ، نشانه‌ آن است که با مهربانی و بخشندگی خود مورد لطف و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت . اگر به هنگام دست دادن با زیردستان متوجه شوید که دست آنان کثیف است ، علامت آن است که در میان افراد ظاهراً دوست ، دشمنانی می یابید .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمرد فرتوتی دست می دهد ، نشانه آن است که به هنگام لذت بردن از زندگی دچار دردسر خواهد شد .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility