17
مه

تعبیر خواب سکه طلا

سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. خواب سکه طلا می تواند دو وجه مثبت و منفی برای بیننده خواب داشته باشد . این دو وجه بستگی به جنسیت ببیننده خواب دارد اگر مردی ببیند که سکه طلا دارد از نظر معبرین خوب نیست و به طوری کلی دیدن طلا را برای مردان خوب نمی دانند ولی اگر زنی در خواب سکه طلا ببیند برایش در بیداری منفعت دارد و نشانه شادی هم تعبیر شده است.

تعبیر خواب سکه طلا

داشتن سکه طلا در خواب برای مردان خوب نیست و نشانه ایجاد کدورت و عصبانیت است. اما برای زنان، سکه طلا، نشانه ایجاد شادی و به وجود آمدن شرایطی است که بعدا شادی های بیشتری را موجب می شوند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,

Accessibility