17
مه

تعبیر خواب جوجه تیغی

سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید دیدن خواب جوجه تیغی به معنای دشمنی بد خو از طرف معبرین تعبیر شده است و گفته می شود. اگر او را از پای دراوردید بر چنین فردی در زندگیتان پیروز خواهید شد و اگر گوشت او را خوردید مال دشمنتان را خواهید خورد برای اطلاع بیشتر در مورد تعبیر خوابتان ادامه این مطلب را دنبال کنید.

محمد ابن سیرین
بصری گوید:

جوجهدتیغی درخواب، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی.

اگر بیند جوجه تیغی را بکشت، دلیل که دشمنی را قهر کند.

اگر بیند که گوشتِ جوجه تیغی میخورد، دلیل که به قدر آن از مال دشمن
بخورد.

اگر بیند جوجه تیغی او را بگزید، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد، خاصه
بیند که از زخم آن، خون همی رفت.

لوک اویتنهاو می
گوید :

جوجه
تیغی : حسادت

آنلی بیتون می گوید:

۱ـدیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان
جدید را با سردی رد می کنید .

۲ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی
را از خود دور می کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب
یک جوجه تیغی : ناکامی و شکست برای دشمنان شما .

یک
جوجه تیغی را می کشید : ضررهائی که گریبانگیر شما هستند برطرف خواهند
شد .

جوجه
تیغی های بسیار : خطر و ناکامی در عشق .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,