16
مه

تعبیر خواب خرما خوردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خرما، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث خوشحالی و رسیدن سود و منفعت به تو می‌شود،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: از رئیسی بخشنده مال حلال به دست می‌آوری

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خرمای خشک یا تازه می‌خوری، یـعـنـی شیرینی و صفای ایمان را درک می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی خرما می‌خوری، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که اگر اهل علم و دانش هستی، علم تو بیشتر می‌شود، و اگر بازرگان هستی، مال و اموالت افزایش می‌یابد، و اگر ببینی خوردی و هسته‌اش را انداختی، یـعـنـی اگر اهل علم هستی، احکام دینی و شرعی را به جا می‌آوری، و اگر بازرگان هستی، خیانت نمی‌کنی .
اگر ببینی خرمای نرسیده می‌خوری، یـعـنـی از فرزندت به تو ارث می‌رسد.

طلع و غوره خرما
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی طلع داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن را خورده‌ای تعبیرش مال و نعمت می‌باشد. اگر ببینی طلع‌های فراوانی داری و از آن‌ها می‌خوری، ولی به کسی نمی‌دهی، یـعـنـی «پادشاه» مال و اموال تو را با قهر و غضب گرفته و تصاحب می‌کند.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طلع عبارتند از: 1- فرزند 2- نعمت 3- مال و اموال.
اگر در خواب غوره خرما ببینی، تعبیرش دین درست و پاک و مال حلال می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد. اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی .
اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.

درخت و شاخه خرما (نخل و …)
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یـعـنـی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility