14
مه

متقین و طاقین در قران چه معنایی دارد؟

در سوره نبا انسان ها برحسب عملکردشان به دو گروه: 1 متقین 2 طاغین معرفی می شوند و سرنوشت هر دو دسته در بهشت و جهنم به تفصیل بیان می گردد, اما به جز اشاره ایی کوتاه, نقش و عمل انها سربسته گذاشته می شود . در سوره نازعات به طور اشکاری مصداق واقعی و تاریخی ((طغیان)) معرفی می گردد تا صف بندی ها قطعی شود. این مصداق که سمبل طغیان شمرده شده کسی جز فرعون نیست.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , ,