14
مه

راهبرد های حل مسئله ( رسم شکل )

در این مطلب درس راهبرد های حل مسئله ( رسم شکل ) توضیح داده می شود.

برای حل یک مسئله از راهبرد های گوناگونی استفاده میکنیم .این راهبرد ها عبارتند از :

راهبرد رسم شکل

راهبرد الگوسازی

راهبرد حذف حالت های نامطلوب

راهبرد الگویابی

راهبرد حدس و آزمایش

راهبرد زیر مسئله

راهبرد حل مسئلۀ ساده تر

راهبرد روش های نمادین

راهبرد رسم شکل

کشیدن یک شکل مناسب می تواند به حل مسئله کمک یا به طور کامل آن را حل کند؛ به طور یکه نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد.

ممکن است این شکل در ذهن شما باشد. منظور از رسم شکل نقاشی نیست؛بنابراین از ترسیم های ساده برای درک بهتر و یا حل کردن مسئله استفاده کنید.

شما در این درس توانایی استفاده از رسم شکل در حل برخی از مسائل را می آموزید و با راهبرد رسم شکل آشنا می شوید.

توجه داشته باشید که درحل مسئله با راهبرد رسم شکل لازم نیست که نقاشی شما خوب باشد بلکه با مدل سازی ساده می توانید مسئله را حل کنید.

مهمترین نکته در این موضوع این استکه شما به سمت مدلسازی صحیح برای حل مسائل هدایت شوید.

به مسئله زیر که با رسم شکل حل می شود دقت کنید :

ﻳﮏ ﺗﻮﭖ ﺩﺭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﺵ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺁِﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﭖ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۱۲ ﻣﺘﺮﻱ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ، ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

پاسخ :

ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ ۱۲۰ ﻣﺘﺮ، ﺭﺿﺎ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻣﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ دو سوم ﻣﺴ ﻴﺮ ﺍﺳﺖ . ﺳﻌﻴﺪ ۱۰ ﻣﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﻀ ﻲ ﺩﺭﺳـﺖ ﺩﺭ ﻭﺳـﻂ ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﮐﻴﺴﺖ؟ ﺍﻭ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺎﻱ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۶۵ ﻣﺘﺮﻱ ﺧﻂ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

مسئله زیر را با استفاده از راهبرد رسم شکل حل کنید و جای خالی را پر کنید

« گاوها و شترمرغها »

آقاي محمدي در مزرعه اش از تعدادي گاو و شترمرغ نگهداري مي كند . او به خاطر ندارد كه از هر كدام از اين حيوانات چند تا دارد؛ او فقط مي داند كه روي هم 9 حيوان دارد. به علاوه مي داند كه گاوها و شترمرغ ها روي هر 28 پا دارند؛ فرض كنيد كه هيچ كدام از حيوان ها نقص عضو ندارند ؛ در اين صورت آقاي محمدي چند شترمرغ و چند گاو دارد ؟

براي حل مسئله مي توانيد به صورت زير عمل كنيد :

ابتدا شكلي رسم كنيد و به جاي هر حيوان دايره اي بكشيد :

هر دايره را يك شترمرغ فرض كنيد ؛ بايد براي هركدام چند پا بكشيد ؟…………… پا

در كل چند پا براي حيوانات كشيده اي ………….. پا

با توجه به اينكه بايد 28 تا پا باشد . بگوييد چند تا پا كم داريم ؟ ………….. پا

براي كمبود پاها مي توانيد بعضي از شتر مرغ را به گاو تبديل كنيد يعني دو پاي ديگر برايشان رسم كنيد . حالا چند تا از دايره ها را به گاو تبديل كرديد ؟ ……………. دايره

بنابراين پاسخ مسئله …………….. گاوو …………….. شترمرغاست .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility