14
مه

تعریف اعداد طبیعی ، حسابی ، صحیح ( فصل اول ، هشتم )

اعداد طبیعی ، حسابی ، صحیح ، گویا
اعداد طبیعی : عدد های …و3و2و1 را عدد های طبیعی می گوییم
کوچک ترین این اعداد یک و بزرگترین آن مشخص نیست .
نماد اعداد طبیعی N است. این حرف از آغاز واژه انگلیسی Natural، به معنای نهادی (طبیعی)، گرفته شده است
اعداد حسابی : عدد های …و3و2و1و0 عدد های حسابی می گوییم . کوچک ترین عدد حسابی عدد صفر و بزگترین عدد حسابی مشخص نیست.
نماد اعداد حسابی w است در حقیقت W حرف اول کلمه انگلیسی Whole به معنی کامل است
تمامی مجموعه‌هایی که از این نوع اعداد درست شده را با I هم نشان می‌دهند
اعداد صحیح : عدد های …و2و1و0و1-و2-و… را عدد های صحیح می گوییم . چون اعداد صحیح هم از سمت مثبت و هم از سمت منفی ادامه دار هستند بنابرین کوچکترین وبزرگترین عدد صحیح نیز مشخص نیست.
این مجموعه شامل اعداد صحیح مثبت و صفر و اعداد صحیح منفی است. در ریاضیّات، معمولاً این مجموعه را با Z (ابتدای کلمه آلمانی Zahlen به معنی اعداد) نشان می‌دهند.
پورنعمتی

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility