13
مه

سن و جنس اهداکنندگان خون

اطلاعات مربوط به جنس اهداکنندگان خون نشان می دهد در سراسر جهان در
حدود 31 درصد از اهدا خون توسط زنان صورت می گیرد، اگرچه این میزان
دامنه گسترده ای دارد.

تنها در 18 کشور از 118 کشور گزارش شده، کمتر از 11 درصد اهداکنندگان زن
بودند.
مشخصات سن اهداکنندگان حاکی از آن است که در کشورهای با درآمد کم
و متوسط در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا بیشتر جمعیت جوان را شامل
می شود.

اطلاعات دموگرافی از اهداکنندگان خون برای تعیین و نظارت بر استراتژی های
آن مهم است.

انواع اهداکنندگان خون

سه نوع اهداکنندگان خون وجود دارد :

 داوطلبانه بدون پرداخت وجه

 خانواده/ جایگزینی

 با پرداخت وجه

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility