1
آوریل

حکومت اسکندر در ایران

اسکندر پس از حمله به ایران مستأصل بود.پرسید که چگونه بر مردمی که ازمردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟یکی از مشاوران می گوید: کتاب هایشان را بسوزان…خردمندانشان را بکش …و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند…اما مشاور دیگری پاسخ داد نیازی به چنین کاری نیست.از میان مردم آنها را که نمی فهمند به کارهای بزرگ بگمار..آنها که می فهمندبه کارهای پست بگمار..نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود..فهمیده ها یا به سرزمين های دیگر کوچ می کنند یا خسته وسرخ

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Accessibility