1
آوریل

جسدکوروش بزرگ

نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمين وارد آید. من برای صلح کوشیدم. برده‌داری را برانداختم. به بد‌بختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچ‌کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. خدای بزرگ از من خرسند شد …

برچسب‌ها:, ,