31
مارس

عدو شود سبب خیر چون خدا خواهد

مردی ثروتمند وارد رستورانی شد. نگاهی به این طرف و آن طرف انداخت و دید زنی آفریقایی (سیاه‌پوست)، در گوشه‌ای نشسته است. به سوی پیشخوان رفت و کیف پولش را در آورد و خطاب به گارسون فریاد زد، برای همه کسانی که اینجا هستند غذا می‌خرم، غیر از آن زن سیاهی که آنجا نشسته است!گارسون پول را گرفته و به همه کسانی که در آنجا بودند غذای رایگان داد، جز زن آفریقایی…زن سیاه‌پوست به جای آن که مکدر شود و چین بر جبین آشکار نماید، سرش

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,

Accessibility