26
فوریه

تعبیر خواب قهرمانی

دیدن قوی مرده در خواب ، علامت آن است که از زندگی خود ناراضی و بیزار خواهید شد .

دیدن قو هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که به زودی به آرزوهای شیرین و دلپذیر خود دست خواهید

دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود علاقة کسی را به خود جلب می کنید .

دیدن قوی سیاه بر آبهای زلال ، نشانة آن است که از عملی نامشروع لذت خواهید برد .

برچسب‌ها:, ,

Accessibility