25
فوریه

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن طلسم

در مورد هفته و ساعات : يک هفته هفت روز مي باشد و هر روز متعلق به کوکبي مي باشد و هر روز ساعاتي سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب ميشود شروع مي شود . روز شنبه ساعت اول يک ساعت قبل از طلوع آفتاب زحل نحس اکبر مي باشد . روز يکشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب شمس سعد اکبر مي باشد . روز دوشنبه ساعت اول يک ساعت قبل از طلوع آفتاب قمر سعد اصغر مي باشد . روز سه شنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مريخ نحس اصغر مي باشد . روز چهارشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب عطارد سعد اصغر مي باشد . روز پنجشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مشتري سعد اکبر مي باشد . روز جمعه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب زهره سعد اکبر مي باشد .
((دوستان بدون اذن وآگاهی کامل خودسرانه دعاننویسید))
روز شنبه : کوکب او زحل مي باشد و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي بغض و جدايي و آوارگي نوشت وملک سفلي او ميمون ابانوخ مي باشد و حاکم بر ملک علوي او کسفياييل مي باشد و متعلق به برج دلو مي باشد و معدن او سرب مي باشد و بخور او شمع سفيد و ميعه سايله و لادن مي باشد . روز يکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي و رزق و روزي ، رونق بازار ، فتح و پيروزي ، بخت گشايي ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلي او ابوعبدالله سعيد المذهب مي باشد و حاکم بر ملک علوي او روفياييل مي باشد و متعلق به برج اسد مي باشد و معدن او طلا مي باشد و بخور او سندروس مي باشد . روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي باطل سحر و رزق و روزي نوشت و ملک سفلي او ابي الحارث مي باشد و حاکم بر ملک علوي او جبراييل مي باشد و به برج سرطان متعلق مي باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر مي باشد . روز سه شنبه : کوکب او مريخ است و در آن روز تعويذات و دعاهاي شفاي مر يض بايد نوشت و يا بغض وآوارگي دشمن نوشت و ملک سفلي او ابي محرز احمر مي باشد و حاکم بر ملوک علوي سمساييل مي باشد و متعلق به برج عقرب مي باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است . روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي زبان بندي ، بايد نوشت و ملک سفلي او برقان و يکني بابي العجائب مي باشد و حاکم بر ملوک علوي ميکاييل مي باشد و متعلق به برج جوزا مي باشد و معدن او جيوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر مي باشد . روز پنجشنبه : کوکب او مشتري است و در آن روز تعويذات و دعاهاي محبت ، و کارگشاي و بخت گشايي و زبان بندي انجام داد و ملک سفلي او شهمورش و هو قاضي الجن مي باشد و حاکم بر ملوک علوي او صرفياييل مي باشد و متعلق به برج قوس مي باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور مي باشد . روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي ، رزق و روزي ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلي او ابيض مي باشد و کنية ابوالحسن زوبعة مي باشد و حاکم بر ملک علوي او عنياييل مي باشد و متعلق به برج ثور مي شود و معدن او مس است و بخور او مستکي مي باشد

طریقه محاسبات ساعات نجومی

ارباب النّهار يا نشانگان روزها:
هر روز هفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن كوكب نامگذاري شده است: روز يكشنبه خورشيد، روز دوشنبه قمر، روز سه شنبه مريخ، روز چهارشنبه عطارد، روز پنجشنبه مشتري، روز جمعه زهره، روز شنبه زحل؛ نامهاي هفته را كه غربيها بر روزهاي هفته خود گذاشته اند نيز برگرفته از همين تعلق روزها به كواكب است كه برخي از نامهاي يوناني اقتباس شده است (روز يكشنبه Sunday به معني روز خورشيد، روز دوشنبه Monday به معني روز ماه و …)

اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:
روز یکشنبه است نسبت خَور = وآن دوشنبه است روز قمر
روز سه شنبه آنِ بهرام است = آنکه مریخ مر ورا نام است
چارشنبه گرفت کوکب تیر = مشتري پنجشنبه آمد میر
زهره را داد جمعه، و به زحل = داد شنبه خدای عزّوجلّ

ارباب اللّیل يا نشانگان شبها:
به همين ترتيب هر يك از شبهاي هفته نيز به نام كوكبي منسوب است و آن كوكب رب آن شب مي شود و دلالتش در آن شب قويتر است. و ساعت اول هر شب نيز به نام آن كوكب نامگذاري شده است. ترتيب كواكب شبهاي هفته چنين مي باشد: شب يكشنبه عطارد، شب دوشنبه مشتري، شب سه شنبه زهره، شب چهارشنبه زحل، شب پنجشنبه شمس، شب جمعه قمر، شب شنبه مریخ،
اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:
شب یکشنبه آنِ تیر آمد = زین قِبَل فرّخیش تیر آمد
شب دوشنبه آن برجیس است = اندر این قولها چه تلبیس است
شب سه شنبه آنِ زهره شناس = چارشنبه شب زحل به قیاس
پس شب پنجشنبه آنِ خَور است = شب آدینه خود شبِ قمر است
شب شنبه است ای گزین انام = نجم مریخ زان اوست مدام

هر ساعت از روز و یا شب مرتبط با يكي از كواكب سبعه است، كه انجام امور مربوط به هر كوكب در ساعات مربوطه موفقتر يا كم آسيبتر است، اگر براى كاري تناسب كوكبي روز و شب آنرا رعايت كرديم، با رعايت تناسب كوكبي در ساعات آن نتيجه بهتري مي گيريم. اولين ساعت هر روز و يا شب به نام كوكب همان روز و يا شب مي باشد.

دلالات واختیارات ساعات کواکب

1- ساعت شمس: شمس دلالت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و تأثير و چون نور دهنده عالم است دلالت دارد بر جلوه كردن و نمود پيدا كردن. ساعت شمس مبارك و مساعد براي آن دسته از كارهايي است كه نياز به ثبات شخصيت و اقتدار حقيقي و اعتماد به نفس دروني دارد، گزارش احوال و در صورت لزوم ضعفها و مشكلات، رفتن به اجتماعات و مراسم مهم رسمي و ملاقات با اشخاص مهم و متنفذ و درخواست حمايت و مساعدت و پشتيباني ، و نيز افزايش موقعيت، ارتقاي رتبه يا افزايش حقوق و دستمزد، انجام قراردادهاي مالي خريد و فروش واجاره و نيز تبليغ موفقيتها و يا انفصال و تصميمهايي كه نياز به شجاعت و خودباوري دارد، درخواست از شوهر يا پدر يا مدير و كارفرماي شغلي و يا مسؤول حكومتي، ثبت اختراعات و انتشار آراء خاص و فراتر از معمول و شروع پرو‍ژه هاي جديد.

2- ساعت زهره:ساعتي سعد است و فرخنده و مبارك براي هرنوع آشنائي خصوصا روابط عاطفي و قرارگذاشتن و البته براي مزدوج شدن. زمان خوب براي هرنوع سرگرمي,شادماني و تفريح و برگزاري جشن. مهمانيها, گرداوريهاي اجتماعي مراسم عقد و عروسي, ديد و بازديدها, رفتن به تئاتر و نمايش و گالري هاي هنر. موفقيت هنرمندانه و اجتماعي. فعاليتهاي لذت بخش, دوستانه و انس گير از جمله تك نوازيها, پنهان كردن زيورالات. خريد هديه, لباس و وسائل راحتي. درمانهاي زيبائي و مساعدت خواستن از زنان.
همدردي هاي دوطرفه افزايش يافته و ممكن است فرصتي براي مصالحه و بازگرداندن روابط شكست خورده پديدار شود. زهره الهام و القاء را افزايش مي دهد و به هنرمندان, موسيقي دانان, بازيگران و ديگر مردمان خلاق كمك ميكند. اين ساعت براي انجام امور محاسباتي و كارهايي كه دقت فوق العاده مي خواهد خوب نيست.

3- ساعت عطارد:

زمان مساعد براي هر نوع فعاليت فكري شامل مطالعه,تحقيق, تدريس يا امتحان دادن و همچنين براي هرچيزي كه با پردازش و فرايند اطلاعات مرتبط است. عطارد زيركي و زبردستي, ابتكار و حس كنجكاوي را افزايش مي دهد. تاجران و همينطور دزدان را تشويق مي كند. ساعت عطارد ساعت خوبي براي شروع سفر, نوشتن نامه يا گزارش, نامه هاي مهم كاري، تماسهاي تلفني, جلساتي براي پيشرفت يا مرتبط كردن ايده ها، ارتباط برقراركردن و فرستادن مدارك مي باشد.

مناسب با موفقيت كودكان, تاثير خوب گذاشتن; فعاليتهاي روزمره و فعاليتهائي كه نيازمند ارتباطات آشكار هستند مانند تدريس, يادگيري, خريد، فروش, خريد روزمره, ماموريت, مسافرت, درخواستهاي شغلي و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسايگان و همكاران.

4- ساعت قمر:

زمان مساعد براي آشپزي, غذا خوردن (يك وعده غذائي داشتن), اتوكشيدن,نظافت كردن, حفظ و نگهداري منزل. ساعت قمر ساعتي است براي سر و كارداشتن با زنان, بچه هاي كوچك و روابط خانوادگي بهبودي و تندرستي,خريد منزل يا جابجائي, سياحت كردن و به تعطيلات رفتن (زمان ترك منزل يازمان پرواز), مراقبه (عبادت و تفكر), رزروكردن. پيداكردن افراد يا اشياء گمشده. کشت محصولات غذايي. استخدام كارمند. مساعدت خواستن از مادر, همسر(زن), كارمندان.

هر چيزي كه قابل تغيير است و وابسته به احساسات درساعت قمر مناسب است بنابراين ممكن است زمان خوبي براي شروع چيزهاي مهم نباشد. توجه خود را به چيزهائي جلب كنيد كه روز به روز انجام مي شوند.

5- ساعت زحل:زماني است براي آن دسته از فعاليتهائي كه به زمان قابل توجهنياز دارند, نظم وبردباري, تمركز و اصولي وارد گفتگوشدن,و همچنين سروكارداشتن با زمين و املاك. در اين ساعت پول قرض نكنيد و نيز مسافرت را اغاز نكنيد چرا كه ممكن است در هردو تاخير و نا اميدي باشد.
يك زمان مساعد براي راهنمائي خواستن از فردي بالغ و مجرب براي تسكين احساسات عميق و نفساني, براي نگريستن و درك چيزها در روزنه اعتدال و ميانه روي و براي رهاشدن از عادات بد, چيره شدن برموانع, موفقيت در وظايف سخت و پيروزشدن بر مردم سختگير, پروژه هاي طولاني مدت, پي ريزي كردن و مستقركردن چيزهاي بادوام و هميشگي, درمان بيماريهاي مزمن و شديد, انجام تعميرات. مساعدت طلب كردن از بزرگترها (نه آشنايان) يا افراد سختگير.

6- ساعت مشتري:

سعدترين ساعتهاست زمان مناسب براي اكثر امور و فعاليتها خصوصا فعاليتهائي كه بر ثروت و كاميابي هدفگذاري شده اند. مشتري به وسعت دادن افق هاي فكري شخص كمك ميكند تا به سطح جديدي از تجربه و برتري دست يابد براي شتافتن به سوي پيشرفت. زمان خوبي براي گرداوري هاي عمومي, كمك و مشورت خواستن از افراد توانگر و خردمند, شروع يك سفر, مباحثات فلسفي و تشريفات مذهبي مي باشد.

بهترين ساعت براي خردمندي و نيك بيني, امور مالي (قرض گرفتن, قرض دادن, سرمايه گذاري كردن, بدست آوردن, برنده شدن). فعاليتهائي كه مستلزم جديت و اشتياق هستند; راهنمائي و مشورت خواستن, تصفيه حساب كردن مشاجرات. مساعدت خواستن از پدربزرگ و مادربزرگ, عمه, خاله, عمو, دائي, راهنمايان, مشاوران (اهل علم، وكلا, حسابدارها, منجمين(عالمان تنجيم).

7- ساعت مريخ: زمان افزايش يافتن انرژي, و ساعت جنگ است. زمان مساعد براي آن دسته از فعاليتها كه نيازمند ثبات قدم, جرأت، شجاعت و دلاوري, ماجراجوئي و ريسك كردن و تلاشهاي فيزيكي هستند. خوب است براي ورزش, تمرين, انواع كارهائي كه با آتش و ابزار تيز سروكار دارند, اما احتياط لازم است تا از سوختگي و جراحت جلوگيري شود. تمايلات جنسي افزايش مي يابد اما وقوع حالتهاي متضاد مانند مشاجره و نفرت نيز ممكن است. ساعت مريخ ساعتي خوب براي داد خواهي و موفق شدن با اقدام مؤثر و جدي و حمله به دشمنان يا به رقابت كشيده شدن است.
بسياري از درگيريها و مشاجرات و نزاعها، اخراجها در اين ساعت اتفاق مي افتد و براي امور عاطفي و ارتباطات مناسب نيست، به معني اينكه اين هنگام براى محبت و مودت آسيب مي رساند و پايه گذاري و شروع اقدامات عاطفي در اين وقت مناسب نيست، ولي نه اينكه كلا رفتار عاطفي نداشته و رفتار سرد مشكل موجود در زمينه اين وقت را تشديد مي كند، بلكه براى حفظ ارتباطات و روابط موجود از قبل؛ لازم است كه اين زمينه منفي در اين وقت را با رفتار عاطفي جبران كند.

تعیین ساعات کواکب

ما در طول شبانه روز 24 ساعت داریم که به 12 ساعت روز و 12 ساعت شب تقسیم می کنیم … و هفت روز هفته به نام کوکبی ..

( شنبه : زحل) – (یکشنبه : شمس) – (دوشنبه : قمر ) –( سه شنبه : مریخ )

( چهارشنبه : عطارد ) – ( پنج شنبه : مشتری ) – ( جمعه : زهره )

اوقات روز را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:

روز یکشنبه است نسبت خَور ……….,…وآن دوشنبه است روز قمر

روز سه شنبه آنِ بهرام است ………… آنکه مریخ مر ورا نام است

چارشنبه گرفت کوکب تیر …………. مشتري پنجشنبه آمد میر

زهره را داد جمعه، و به زحل …………. داد شنبه خدای عزّوجلّ

و در وصف ساعات شب چنین می فرمایند ………….

شب یکشنبه آنِ تیر آمد ….… زین قِبَل فرّخیش تیر آمد

شب دوشنبه آن برجیس است .…… اندر این قولها چه تلبیس است

شب سه شنبه آنِ زهره شناس …… چارشنبه شب زحل به قیاس

پس شب پنجشنبه آنِ خَور است …… شب آدینه خود شبِ قمر است

شب شنبه است ای گزین انام …… نجم مریخ زان اوست مدام

بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس مجرب

باسلام خدمت تمامی دوستان و علاقمندان وکاربران گرامی.

همانطور که بارها برایتان گفته ام هر شخصی برای خود صاحب طالع و نصیب وقسمت به خودش را دارد. و این طالع و یا سرکتاب از اسم خود و مادرش بدست می آید و بااین دو اسم که به حروف و اعداد ابجد تقسیم و به اعدادی طرح میشود و با این طرح شدن خود بازگوی طالع و بخت و قسمت و اقبال و عنصر شخص میشود. و در این موارد میشود برای به نتیجه رسیدن به جواب از چند روش عمل کرد.مثلا با علم جفر ، رمل ، احضار ، طلسمات ، و یا در کل علوم غریبه. که این علوم غریبه خود چندین عنوان را در خود جای داده است. مثل کیمیا . لیمیا .هیمیا .سیمیا . ریمیا که به این پنچ اسم (کله سر) میگویند و اگر از اول هر کلمه یکی را برداریم به همان کله سر که عرض کردم میرسیم. همان طور که عرض کردم برای به دست آوردن هر مطلب یا حاجتی میتوان به چندین روش عمل نمود وبه نتیجه و پاسخ رسید مثل همان علم جفر یا رمل که قبلا برایتان گفته بودم که این علم جفر در باب پرسش و پاسخ طرح میشود و با ادامه این پرسشات به پاسخ آخر دست پیدا میکنند. وحالا ممکن است بعضیها این کارها را با احضار موکل وجفر ویا رمل ویا با طرح حروف ابجد انجام دهند. البته این هم ناگفته نماند که متاسفانه اکثرا با گذاشتن اسم رمال برخود شروع به چه کلاهبرداریهایی که نمیکنند و مردم را با یک مشت حرفای پوچ که من موکلی برای خود دارم و من یک لشکر موکل اجنه در تسخیرم هستند واحضار روح و ارواح و جن میکنم و با موکلانم در بدست آوردن ویا کمک به کشف دفینه ویا سحر و جادوی دیگران که برایشان انجام داده اند میکنم.واین گونه برای مردم ساده دل حرف میزنند که انگار یک لشکر اجنه و موکل بیکار در انتظارش نشسته اند تا ایشان تسخیرشان کرده و برایش کارهایی انجام دهند. ای عزیزان من بارها برای همه دوستان عرض کرده ام که جن و موکل حقیقت دارد و میتوانند در تسخیر شخصی باشند ولی اینچنین هم نیست که هرکسی بتواند این کارا انجام دهد و دعا نویس بشود و علم جفر ورمل بهره ایی برده وبتواند یاد دهد و اجنه و جن و موکل احضار کند و طلسمات بشناسد وبتواند مفهوم و درک واضحی از طلسم داشته باشد و بداند که هر دعا ویا طلسمی در چه وقت و در چه ساعت ومکانی و بر روی چه فلزی حک کند و نه شناخت کاملی از موکلین هر سوره و یا هر روز و هرماه ویا دعا و طلسم داشته باشد شروع به دعا نوسی کند. و خودتان بارها دیده اید که خیلی از این دعانویسان مدعی ارتباط با ارواح و روح را هم دارند در صورتی که این هم حقیقت ندارد .چون جنهاهم میتوانند خود را به هر نام ویا شکل ویا هر شخصی معرفی کنند. مثلا مثل همان نعلبکی که برروی میز با نوشتن بله وخیر وحروف الفبا بقول خود روح احضار میکنند.

دعای رفع غم و اندوه

ذکر هفته از بین بردن طلسم و جادو

دعای باطل کردن طلسم و جادو

دعای بسیار مجرب برای تسکین و بهبودی التهاب و عفونت دندان

دعا و آیات مجرب برای زبان بند و بستن زبان بدگو

 

دعای بسیار قوی و مجرب برای بچه دار شدن

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility