24
فوریه

تعبیر خواب کوزه

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر “کوزه آویز”، زنی بزرگ‌زاده و ثروتمند می‌باشد.
تعبیرهای کوزه عبارتند از: 1- زن 2- خدمتکار 3- کنیزک 4- قوام دین 5- تندرستی 6- عمر طولانی 7- مال و اموال 8- خیر و برکت 9- ارث و میراث از طرف زن‌ها.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوزه آب می‌خوری، تعبیرش این است که با «کنیزکی» آمیزش می‌کنی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزه شکست، یـعـنـی کنیزک از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

● طلا یا نقره: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کوزۀ طلا یا نقره داری، تعبیرش این است که مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .
● آهنی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزۀ آهنی داری یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری.
● سفالی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کوزۀ سفالی داری یـعـنـی «کنیزکی» به دست می‌آوری.
● روی یا مس آبکاری شدۀ سفید: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جنس کوزۀ تو از روی یا مس می‌باشد (مس آبکاری شده‌ای که سفید است) تعبیرش خدمتکار می‌باشد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility