24
فوریه

تعبیر خواب کاسه

جنس کاسه
● سفال: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ سفالی، سخن خوب و لطیف می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از: 1- فرزند 2- زن و عیال مرد 3- کسی که با او دوست هستی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاسۀ سفالی نو و پاکیزه داری، یـعـنـی کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی کاسۀ سفالی نو به تو داده است، یـعـنـی از کسی سخن خوب و خوشی شنیده و خشنود می‌شوی. اگر ببینی کاسۀ سفالی تو شکسته یا از دست رفته است، یـعـنـی حرف تو ضایع می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی کنیزک تو هلاک می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از: 1- زن 2- خدمتکار 3- کنیزک 4- قوام دین 5- درستی و خوبی حال و روز 6- عمر طولانی 7- مال 8- نعمت 9- حرف خوش 10- به دست آوردن ارث و میراث از طرف زن‌ها.
● چوب: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کاسۀ چوبی غذا و خوردنی وجود دارد، تعبیرش این است که از طریق مسافرت رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.
● نقره یا طلا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاسه تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ طلا و نقره‌ای که در آن غذا و خوردنی وجود دارد، روزی حرام می‌باشد.
● قلع: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاسه و بشقاب و غیره که برای تو می‌باشد از جنس قلع هستند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها نوکر و خدمتکار به دست می‌آوری.
● شیشه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ شیشه‌ای، زن می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند؛ اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت زنده می‌ماند، ولی اگر ببینی که آب کاسه شیشه‌ای ریخت و خالی شد، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود و زن تو زنده می‌ماند

تعبیرهای کلی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسه، خدمتکاری است که به دست او خیرات انجام می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ خالی، درماندگی و تنگدستی می‌باشد.
اگر ببینی در کاسه چیزی خوبی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری.
اگر ببینی در کاسه چیز ترشی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility