24
فوریه

تعبیر خواب چشمه

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چشمه عبارتند از: 1- شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد 2- غم و اندوه 3- مصیبت 4- بیماری 5- زندگانی یافتن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خانه یا مغازه‌ات چشمه جوشیده است، یـعـنـی به اندازه قوت آن چشمه دچار غم و اندوه و زاری می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آب چشمه را تیره و ناخوشایند ببینی، غم و اندوه تو بیشتر خواهد بود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آب زمزم می‌خوری، یـعـنـی به زودی گمشدۀ خود را پیدا می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر آب چشمه، عمر تو می‌باشد (به اندازه‌ای که ببینی)، مخصوصاًً اگر دست خودت را به آب آن بزنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور کامل با آب چشمه شسته‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی غم و اندوه تو از بین می‌رود، و اگر از چیزی ترسیده‌ای یـعـنـی ایمنی پیدا می‌کنی، یا چنانچه بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد، و اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر اسیر هستی، آزاد می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر چشمۀ راکد و ساکن، ضعیف‌تر از چشمۀ روان و جاری می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر چشمۀ ساکن، خیر و درستی در دین است، ولی تعبیر چشمۀ روان و جاری، غم و اندوه خواهد بود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب چشمه زیادتر شده است، یـعـنـی در آن محل جاه و مقام و عزت و جوانمردی بیشتر می‌شود، ولی اگر آب چشمه کمتر شده است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی چشمه خشک شده است، یـعـنـی آن سرزمین شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد را از دست می‌دهد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility