24
فوریه

تعبیر خواب قنات

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در قنات افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی قنات کنده‌ای، تعبیرش بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده و ترتیب می‌دهی (البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است)، ولی اگر ببینی قنات کنده‌ای و آب پدیدار شده است و به آب رسیده باشی و جاری شده است، تعبیرش ازدواج می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از قنات آب روان و جاری شده است، یـعـنـی مال و اموال را با مکر و حیله به دست می‌آوری.

برچسب‌ها:, , ,

Accessibility