21
فوریه

تعبیر خواب پهلو

سیب و سوراخ یا ورم پهلو
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، تعبیرش این است که پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند.
اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از بین می‌روند.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی چپ تو ورم کرده است، یـعـنـی هم زن و هم «کنیزک» تو حامله می‌شوند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی هر دو پهلوی تو زرد شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی و ناراحتی می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دو دست خود را روی پهلوهایت گذاشته‌ای، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی شدیدی می‌شوی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پهلو عبارتند از: 1- زن 2- دختر 3- «کنیزک» 4- خدمتکار 5- پیرزنی که در خانه است.

اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشتِ خون‌آلود از آن افتاده است، یـعـنـی زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو سوراخ شده و از آن جواهر و گوهر بیرون افتاده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پهلو، زن می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پهلوی تو بزرگ و قوی می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو دارای قوت و توان خواهد بود و در دین درستکار می‌شود، ولی اگر ببینی پهلوی تو ضعیف و کوچک و لاغر شده است، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,