21
فوریه

تعبیر خواب قدرت دست

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست تو بزرگتر یا قویتر شده است، تعبیرش این است که حال و روز فرزند یا برادر یا شریک تو بهتر و باقوت‌تر می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک دست تو دراز شده است، یـعـنـی حال و روز تو خوب و باقوت‌تر شده و در رسیدن به خواسته‌ات توان و قوت خواهی داشت و به چیزی که امید داری خواهی رسید .

برچسب‌ها:

Accessibility