21
فوریه

تعبیر خواب شکنجه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شکنجه، خواری و ذلت و بیچارگی می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب کارد به طور جامع

تعبیر خواب خنجر

تعبیر خواب زخم به طور جامع

برچسب‌ها:, , , , , ,

Accessibility