21
فوریه

تعبیر خواب بازو

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بازو عبارتند از: 1- برادر 2- فرزند 3- شریک 4- دوست 5- پسر عمو 6- همسایه.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بازو مربوط به برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد می‌باشد.

اگر در خواب ببینی بازوی تو قوی می‌باشد، تعبیرش این است که از افرادی که گفته شد خیر و منفعت و نیرو و قوت به دست می‌آوری، ولی اگر ضعیف باشد، هیچ خیر و منفعت و قوتی از آن‌ها به تو نمی‌رسد، ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می‌شود. اگر ببینی بازوی تو افتاد یا کسی آن را قطع کرد، یـعـنـی برادر، دوست یا شریک تو از دنیا می‌رود یا از تو جدا می‌شود .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility