20
فوریه

تعبیر خواب لگد زدن

اگر ببینی قاطر یا اسبی به تو لگد زده است، تعبیرش این است که کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب به تو لگد زده، یـعـنـی زن تو به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می‌شود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب وزیر به او لگد زده است، یـعـنـی وزیر برکنار می‌شود، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب پادشاه به او لگد زده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی لگد زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز او بد می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شتری به تو لگد زده است، یـعـنـی در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لگد زدن عبارتند از: 1- اشکال و نقص در کار 2- ضرر و زیان 3- غم و اندوه 4- فساد زن و عیال مرد.

تعبیر خواب زدن

تعبیر خواب خفه کردن

تعبیر خواب کشتن به صورت جامع

تعبیر خواب قربان کردن

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

Accessibility