20
فوریه

تعبیر خواب قربان کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قربانی عبارتند از: 1- ایمن شدن از ترس 2- رسیدن به خواسته و آرزو 3- خیر و برکت 4- از بین رفتن قحطی و مضیقه و تنگنا

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، یـعـنـی مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود. اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، یـعـنـی مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قربانی، بشارت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ _ [خداوند پس از ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع) توسط حضرت ابراهیم (ع) می‌فرماید:] و ما او را به اسحاق بشارت دادیم در حالی که پیامبری از صالحان باشد (صافات، 112) .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت قربانی می‌خوری، تعبیرش این است که سود و منفعت به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شتر یا گوسفندی را قربانی کرده‌ای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است .

برچسب‌ها:, , , , ,

Accessibility