20
فوریه

تعبیر خواب فحش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی، یـعـنـی مساله ناخوشایندی برای تو بوجود خواهد آمد، ولی به سرعت برطرف می‌شود.

اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و یا اینکه فحش و ناسزا می‌گویی، یـعـنـی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی فحش و ناسزا می‌دهی، تعبیرش این است که آن شخص بر تو غلبه کرده و کامیاب و موفق می‌شود.

تعبیر خواب دشمنی

تعبیر خواب لگد زدن

تعبیر خواب زدن

تعبیر خواب خفه کردن

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

Accessibility