20
فوریه

تعبیر خواب شلاق

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شلاق را از دست انداخته‌ای، یـعـنـی کاری که مشغول انجام آن می‌باشی را کنار می‌گذاری.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت شلاق کوچکی در دست داری، ولی آن شلاق دراز شد، یـعـنـی با دشمنت جسورانه حرف می‌زنی و زبان تو بر او دراز می‌شود، ولی اگر شلاق دراز بود و کوتاه شد، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شلاق عبارتند از: 1- پراکندگی و هرج و مرج در کارها 2- بحث و جدل 3- حل شدن کاری مشکل 4- مسافرت و جدائی 5- بزرگی و مال و اموال 

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شلاقی خوب با بند ابریشمی در دست گرفته‌ای [بندی که شلاق را با آن آویزان می‌کنند]، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی شلاق از چوب است، یـعـنـی حال تو باقوت خواهد بود. اگر شلاق از چرم یا تسمه است، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آوری.
اگر ببینی شلاقی که در دست داری شکسته است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود یا از کار برکنار می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی تسمۀ شلاق تو گسسته شد، یـعـنـی مال و اموال و بزرگی تو از بین می‌رود.

شلاق زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را با شلاق زده‌ای، تعبیرش این است که به کاری مشغول می‌شوی که از آن شخص و از آن کار به تو سود و منفعتی نمی‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی را طوری با شلاق زده‌ای که پاره پاره شده است، یـعـنـی اهل و نزدیکان تو متفرق و پراکنده می‌شوند.
اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تو را با شلاق زده‌اند، ولی نفهمیدی که چه کسی زده است، یـعـنـی به طور ناگهانی مال و اموالی به دست می‌آوری.
اگر ببینی کسی به پشت تو شلاق زده است و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی از آن شخص به تو مال و اموال حرامی می‌رسد و یا اینکه او را به انجام گناهی متهم می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طوری تو را شلاق زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است، یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد و همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب تازیانه، مقداری مال و اموال اندک به اندازۀ ارزش و جایگاه بیننده خواب می‌باشد.

تعبیر خواب فحش

 

برچسب‌ها:, , ,

Accessibility