20
فوریه

تعبیر خواب خفه کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را خفه کرده است، تعبیرش این است که دچار غم و ناراحتی می‌شوی، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب خفه کردن، زندگانی و معیشت خوب و نیک می‌باشد .

تعبیر خواب کشتن به صورت جامع

تعبیر خواب قربان کردن

تعبیر خواب گاومیش

برچسب‌ها:, , , ,

Accessibility