18
فوریه

تعبیر خواب هدهد

محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است.

اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن هدهد در خواب چهار وجه است.

اول: خیر.

دوم: خوشی ورفاه.

سوم: بزرگی و مقام.

چهارم: ظفر یافتن وپیروزی.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن هدهد خبر خوش بود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن هدهد، به پیامرسانی راستگو تعبیر میشود و ممکن است، بر عذاب و گرفتاری نیز، دلالت داشته باشد.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Accessibility