18
فوریه

تعبیر خواب خانه خراب

تعبیر خواب ویران شدن مسجد
حضرت امام صادق (ع) ویران کردن مسجد یا عبادتگاه را نقصان در دیدن و دنیا می‌دانند.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ویرانی در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

ویرانه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد
دیدن ویرانه: غم وغصه
دیدار کردن از ویرانه‌ها: شما به مدارج عالی خواهید رسید
در ویرانه‌ها خوابیدن: ضرر و زیان

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,

Accessibility