15
فوریه

روایتی از پیامبر راجب نا امیدی حتما بخوانید

قسم به آن که معبودی جز او نیست به هیچ مۆمنی خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر به سبب حسن ظن و امید او به خداوند و خوش خلق بودنش و خودداری از غیبت مۆمنان. قسم به آن که جز او معبودی نیست هیچ مۆمنی پس از توبه و استغفار عذاب نشد، مگر به سبب سوءظن او به خداوند و کوتاهی در امید بستن به خدا و بدخلقی و غیبت مۆمنان.

قسم به آن که جز او معبودی نیست، گمان هیچ بنده مۆمنی به خداوند نیکو نشود مگر آن که خداوند همراه گمان بنده مۆمن خود باشد همان طور با او رفتار کند که گمان او بوده است زیرا خداوند کریم است و نیکی ها به دست اوست و حیا می کند از این که بنده مۆمنش به او گمان نیک برد و او خلاف گمان او و امید بنده با او رفتار کند.

سپس فرمود: فاحسنوا باللَّه الظن و ارغبوا الیه؛ پس به خدا خوش گمان باشید و به سوی او راغب شوید.

روایتی از پیامبر راجب نا امیدی حتما بخوانید

چرااز رحمت خداناامیدمیشویم؟

حتما بخوانید چطور با ناامیدی مقابله کنید

اگر می خواهید هرگز نا امید نشوید این متن را بخوانید

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility