14
فوریه

نظر لوک اویتنهاو درباره دیوانه و دیوانگی در خواب

دیوانگی: امور جهت مثبتیبه خود خواهند گرفت

دیوانه زنجیری

بودن : خود را به دردسر انداختن

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

1ـ اگر خواب ببینید تعادل روحیخود را از دست داده اید ، علامت آن است که مسئولیتیرا به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبیبه بار نمیآورد .

2ـ اگر خواب ببینید کسانیدیگر تعادل روحیخود را از دست داده اند ، نشانة آن است که قرار دادینامطلوب با کسیخواهید بست ، که بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .

اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید

دیدن افراد غریبه یا اشنا به صورت دیوانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب صحبت کردن با دیوانه

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility