14
فوریه

علل گرايش به مواد مخدر

با وجود اينكه محور اصلي گرايش به مواد مخدر دستيابي به يك سطح از رضايتمندي در افراد است ولي نوع رفتارهاي بعد از مصرف به زمينه هاي رواني فرد نيز وابسته بوده و در افراد مختلف متفاوت است. تغيير سطح اعتماد به نفس ناگهاني، افزايش سرخوشي و مهرباني غير عادي، … هر كدام در افراد داراي افت و خيزهاي مخصوص به خود فرد است. در واقع رفتارهاي بعد از مصرف برگردان و منعكس كننده خلاهاي شخصيتي افراد است. بر اين اساس دلايل روانشناختي نقشي مهمتر ايفا ميكنند و زمينه ساز و محرك اصلي در گرايش افراد به مواد مخدر است. رفتارهاي بعد از مصرف خود برگردان شكافهاي روانشناختي و رواني در فرد است.

گرايش به مصرف مواد مخدر در طبقات مرفه و يا طبقات دیگر اجتماع از يك ساز و كار برخوردار است. كاهش و ضعف ارزشهاي فردي موجب بروز خلا هاي عاطفي در افراد مي شود و موجب گرايش فرد به مصرف مواد مخدر به عنوان يك جايگزين براي توليد هورمونهايي در فرد مي شود كه سبك زندگي، سطح رفاه ، دانش و مهارتهاي زندگي و الگوي تفكر كافي براي ايجاد اين سطح از رضايت مندي در آنها وجود ندارد. در عمل برهمكنش بين دلايل زيستي و دلايل روانشناختي گرايش به مواد مخدر است كه در نهايت ذهن افراد مبتلا را به مصرف مواد مخدر کشانده است.

تربيت و آمادگي رواني افراد براي تحمل فشارها و استرس ها و سطح دانش عملي زندگي تعيين كننده میزان گرايش افراد به مواد مخدر است. حتي بسياري از افراد ثروتمند اجتماع از شادي كافي و پايدار و قدرت تفكر درست براي مديريت بحران هاي عاطفي خود بي بهره اند و اين موارد زمينه اعتیاد به مواد مخدر را افزايش ميدهد. اين مركز با نگاهي پيشگيرانه و درمانگرانه سعي در پیشگیری از تبديل مصرف مواد مخدر به اعتياد دارد. از اينرو در اين مركز همه افراد مبتلا به مصرف مواد مخدر مورد توجه بوده و برنامه خاصي براي درمان اساسي بر مبناي درمان روانشناختي- دارويي- تربيتي وجود دارد.

13 نشانه مهم اعتیاد یک فرد به مواد مخدر

نسخه قبل از قطع کامل ماده مخدر شیشه

داروی ترک شیشه

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility