14
فوریه

تعمیر خواب اب کثیف

آب کثیف و کدر نیز نشانه‏ى روابط مشکوک و نامطمئن است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب متعفن و تیرگی آن بیماری است.

لوک اویتنهاو می گوید :

پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد

برچسب‌ها:, , , , ,

Accessibility