14
فوریه

تعبیر خواب گریختن

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گریختن، دلیل شادیبود، وقتیکه فریاد و زارینکند. اگر فریاد کند، دلیل مصیبت است.

زیرا که موسیدرخواب دید به فرعون میگریخت بعد، از شر فرعون رستگارییافت و بر ویظفر یافت. جابرمغربیگوید: اگر دید مردان از زنان میگریختند، دلیل که بیننده را از بزرگیترس بود.

محمدبن سیرین گوید: گریختن درخواب . دلیل رستگاریاست و بعضیگویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد،

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Accessibility