14
فوریه

تعبیر خواب نوشیدن الکل ومشروبات الکلی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

نوشیدن آن با آدم‌های سرخوش: دوره ای خوش خواهید داشت
نوشیدن آن با آدم‌های غمگین: خیانت

لیلا برایت می‌گوید: نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد.

برچسب‌ها:, , ,

Accessibility