14
فوریه

تعبیر خواب شراب به روایت معبرین اسلامی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر خواب شراب بر سه وجه است:

مال حرام
ازدواج
نعمت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد.

چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است
اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.
اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی
اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب نوشیدن الکل ومشروبات الکلی

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility