18
ژانویه

به خودتون برای جذابیت از ۱ تا ۱۱ چه نمره ای میدید ؟

اگر خیلی جذاب و دوست داشتنی هستید
،
یعنی اینطور فکر می کنید عدد ده
رو بدید
و اگر اینطور فکر
ن
می
کنید میتونید
عدد
پایین رو
به
خودتون
بدید
.
یک کاغذ و خودکار بردارید و از
۱۱
نفر از اطرافیانتون این سوال رو بپرسید به
نظر شما من چقدر جذ
اب هست
م و چقدر دوست داشتنی هستن
م
از
آنها بخواهید
از
۱
تا
۱۱
به شما نمره
ب
ده
ند.
میانگین نمرات رو بگیرید و ببینید که
آ
یا
بین
نمره ای که خودتون دادید و ای
ن افراد به شما دادند اختلاف خی
لی
زیادی وجود
داره یا نه
.
اگر اختلاف خیلی زیاد بود واقعا باید نگران
شد!
باید
به
فک
ر این
باشیم که این مشکل را رفع کنیم اما اگر اختلاف خ
یلی کم بود خبر خیلی
خوبیه
وفرد جذابی هستید البته به شرطی که نمره بالایی بگیرید و وقتی
مطمئن شدید که فرد جذابی هستید می تونید برای
خود
تون
جایگاه ها
ی
خیلی خیلی بهتری رو بدست بیاری
د.
پس همین الان دست به ک
ارشید
و
نمره
جذابیت
خودتون
رو
حساب کنید

Accessibility