4
ژانویه

تعبیر خواب پلیس

پلیس در خواب ممکن است قانون، قواعد، اقتدار یا کنترل را نمایندگی کند.

ممکن است یادآوری برای شما برای جلوگیری از رفتار بی پروا و یا کنترل خواسته های شما باشد.
معانی روان پلیس
ممکن است به شما یادآوری کنیم که کار درستی انجام دهید.
رویاها در مورد پلیس همچنین ممکن است احساس خود را از اخلاق و وجدان خود نشان دهند، و به شما یادآوری می کند که در مسیر درست قرار گیرید.

معانی روان پلیس
ممکن است به شما یادآوری کنیم که کار درستی انجام دهید.
رویاها در مورد پلیس همچنین ممکن است احساس خود را از اخلاق و وجدان خود نشان دهند، و به شما یادآوری می کند که در مسیر درست قرار گیرید.

تعبیر خواب پلیس
مطیعی تهرانی:

دیدن پاسبان و پلیس در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می‌افزاید.
اگر در خواب دیدید که خودتان پلیس یا پاسبان شده‌اید و لباس پاسبانی پوشیده‌اید خواب شما می‌گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.

آنلی بیتون: دیدن پاسبان در خواب، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می‌شود رنج عظیمی را تحمل کنید.

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می‌گیرید.
اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.
اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می‌خواهد شما را دستگیر کند فرار می‌کنید، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد.

تعبیر خواب کمک کردن پلیس
لیلا برایت: اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‌کند، نشانه‌ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‌کنید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می‌شوید، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility