30
دسامبر

تعبیر خواب مستی ادم مست

با توجه به چیزی که دوست دارید متمرکز می شوید، ممکن است خودتان با آن خجالت زده باشید. رفتار خودجوش و وحشی در رویا مست می تواند مسائل را با تلاش برای فرار از واقعیت با رفتار بیش از حد به نحوی منعکس کند. خشم یا رفتار سوء ظن بیش از حد است. سفرهای قدرت نسبت به دیگران باعث ایجاد رابطه جدی یا مشکلات حرفه ای می شود.

نگرانی، مست بودن ممکن است به بی دقتی یا از دست دادن کنترل خود اشاره کند. یک علامت که شما نیاز دارید که کمی با ایده ها یا منافع شما کمی متوسط ​​باشد. احساس مانند یک بازنده که از کنترل خارج شد. اضطراب در مورد به دنبال مانند شما بی عیب و نقص یا bumbling در چیزی. شیوه زندگی وحشی صحبت کردن بیش از حد و گفتن این شما ممکن است پشیمانی. خودتان را در معرض آزار و اذيت قرار داده ايد. اجازه دادن به احساسات برای غلبه بر تفکر منطقی شما.

افرادی که برخی از محرومیت را از دست می دهند، غالبا رویای خود را در حال بهبودی می بینند.

به عنوان مثال: یک مرد رویای خود را به طور کامل مست. او در زندگی بیدار شد و احساس کرد که او به اندازه کافی خجالت میکشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده‌اید، علامت آن است که با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخلاقی، حرفه خود را از دست می‌دهید و خود را خوار و حقیر می‌سازید.
اگر در خواب در اثر خوردن شراب مست کنید، نشانه آن است که در تجارت و عشق شانس می‌آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می‌یابید. این خواب نشانه کسب تجربه‌هایی در زمینة علم زیباشناسی است.
اگر در خواب ببینید که دیگران مست کرده‌اند، نشانه آن است که برای شما و دیگران اتفاق‌های بدی رخ خواهد داد.
مستی در هر شکلی، تعبیری اینگونه دارد که مردم در هر طبقه و موقعیتی که هستند باید اندیشه‌های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت کنند.

تعبیر خواب مستی امام صادق
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مستی بر چهار وجه است.

مال حرام.
توانگری.
نقصان مال.
ترس و بیم به قدر مستی.

تعبیر خواب آدم مست
هانس كورت مى‌گويد: ديدن آدم مست در خواب، نشانه‌ى اين است كه شما گوش يا مغزتان ايرادى دارد يا اين كه يك نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببينيد كه مست هستيد، اوقات خوبى خواهيد داشت ولى اين خوبى‌ها زودگذر مى‌باشند و اگر مردم را مست ديدى، بدانيد كه شما از لحاظ روحى، ناراحتى‌هايى را داريد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,