29
دسامبر

تعبیر خواب آب دهان

بزاق
برای دیدن بزاق در رؤیای شما، نمادها اشتهای جنسی / انرژی بخش یا انرژی خلاقانه است. به خواب که می خواهید بزاق خود را بچرخانید ، به این معنی است که شما در معرض نگرانی هایی در مورد از دست دادن کنترل یا فیزیکی یا احساسی هستید.

بزاق
گرسنگی، یا میل به طور کلی. پاسخ ناخودآگاه یا مشروط به چیزی در محیط زیست.
همچنین نگاه کنید به: تف کردن …

بزاق
به عنوان یک ماده ی مرطوب که از دهان می آید، دیدن بزاق می تواند در صورت تغییر عمیق تر احساسات، ضروری باشد. (خواندن همه در منبع)

تعبیر خواب آب دهان از زبان ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ, ﺳﺨﻨﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﻼﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ, ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻮﻳﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺿﺎﻱ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ.

ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺿﻴﺎﻉ ﺧﺮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﻓﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﺸﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺴﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﺪ.

تعبیر خواب آب دهان از زبان ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ :

ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﺍﺯﻱ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ,

ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ,

ﺍﮔﺮ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ,

ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺯﺭﺩ ﺑﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﺸﻚ ﺑﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ, ﺑﻲ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻻﻳﺪ, ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ,

ﺍﮔﺮ ﻟﻌﺎﺏ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻠﻐﻢ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﻠﻐﻢ ﺍﺯ ﮔﻠﻮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺑﮕﺮﻓﺖ, ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻋﻴﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ.

تعبیر خواب آب دهان از زبان ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ :

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻭﻱ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﻧﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﻮﻳﺪ.

تعبیر خواب آب دهان از زبان ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ :

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ, ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻰ‏ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻛﺴﻰ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻰ‏ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼﻣﺖ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﺩ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility