29
دسامبر

تعبر خواب طلاق نگاه جدید و امروزی

طلاق در خواب ممکن است معانی مختلفی داشته باشد و به ارتباطات شما بستگی دارد تا طلاق در زندگی بیداری. این که آیا شما پدر و مادر خود را طلاق تجربه زمانی که شما یک کودک بود، یا طلاق خود را باید در نظر گرفته شود.
رویاهای طلاق که در حال حاضر اتفاق می افتد می تواند با پردازش آنچه در گذشته اتفاق افتاده، نشان دهنده بهبودی در حال انجام است. اگر در مورد طلاق از گذشته رؤیایید، مفید است که در مورد آنچه که در زندگی شما اتفاق می افتد در حال حاضر که مربوط به آن حادثه است فکر کنید.
خوابیدن در مورد طلاق با همسر فعلی شما ممکن است میل میل شما برای آزادی بیشتری را نشان دهد، نیاز به کار کردن از طریق مسائل برای جلوگیری از طلاق یا آرزوی واقعی برای به دست آوردن طلاق.

اگر رویای هرگز ازدواج نکرده باشد، رویای طلاق ممکن است احساس اضطراب در مورد امکان جدایی یا ترک پس از ازدواج را نشان دهد.
معانی دیگر ممکن است
طلاق در رویا ممکن است جدایی دو جنبه مختلف رویاگر را نشان دهد که دیگر با هم کار نمی کنند. این می تواند نماد رشد در خارج از وضعیت در محل کار، مدرسه، با یک دوست یا گروه همکار باشد. این ممکن است نشان دهنده نیاز به ایجاد مرزهای سالمتر یا قویتر بین دو جنبه از زندگی، مانند کار و خانه، یا والدین و عاشقانه باشد.

از دیدگاه امام صادق دیدن جدا شدن از همسر در خواب پشیمانی برای بیننده خواب در پی خواهد داشت. آنلی بیتون یکی از معبران غربی دیدن جدا شدن و ترک معشوق در خواب را نشانه عدم موفقیت در جبران اشتباهان گذشته می‌داند.

تعبیر خواب جدایی و جدا شدن از دیگران
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.
اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

تعبیر خواب جدایی معشوق
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

مطالب مرتبط:
تعبیر خواب بی اعتنایی و بی محلی کردن
تعبیر خواب خیانت
تعبیر خواب طلاق گرفتن
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی
طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.
اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید.

تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگران
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility